Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.272847 Asrgl1asparaginase like 1 19    66514 
 Gene Ontology asparaginase activity | glycoprotein catabolism
 Human Homolog ASRGL1[asparaginase like 1]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 100 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GATGGGAAAG (3)
GGAGAAAAAA (6)
53.80.0538
Cb medulloblastomaGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GAAGCCAGCC (2)
GATGGGAAAG (3)
GGAGAAAAAA (6)
TCTGCCGTGA
2010.201
P8 GC+1d cultureGAAAAAAAAA (2)
GAGGAAGAGG (3)
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
GTGGCGGAGC
61.60.0616
P8 GC+SHH+1d cultureGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
GGAGAAAAAA (6)
GTGGCGGAGC
TCTGCCGTGA
86.70.0867
3T3 fibroblastsGCCCTGGGGC (2)
31.50.0315
E15 cortexGAAAAAAAAA (2)
GAGGAAGAGG (3)
GATGGGAAAG (3)
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
790.079
P1 cortexGAAAAAAAAA (2)
GAGGAAGAGG (3)
GATGGGAAAG (3)
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
63.50.0635
HypothalamusGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GAAGCCAGCC (2)
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
GTGGCGGAGC
TCTGCCGTGA
103.10.1031
E12.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GAGGAAGAGG (3)
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
TCTGCCGTGA
65.80.0658
E14.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GAGGAAGAGG (3)
GATGGGAAGG
GTGGCGGAGC
TCTGCCGTGA
510.051
E16.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GATGGGAAGG
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
TCTGCCGTGA
48.80.0488
E18.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GATGGGAAGG
78.20.0782
P0.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GAGGAAGAGG (3)
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
550.055
P2.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GATGGGAAAG (3)
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
GGAGAAAAAA (6)
100.40.1004
P4.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GCCCTGGGGC (2)
63.40.0634
P6.5 retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GATGGGAAAG (3)
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
GGAGAAAAAA (6)
48.50.0485
P10.5 crx- retinaGAAAAAAAAA (2)
GAGGAAGAGG (3)
GATGGGAAGG
GCCCTGGGGC (2)
26.10.0261
P10.5 crx+ retinaGAAAAAAAAA (2)
GAAAACTTAA (2)
GATGGGAAAG (3)
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
53.70.0537
Adult retinalGAAAAAAAAA (2)
GATGGGAAGG
GCCCTGGGGC (2)
GCTGCTGCTT (2)
GGAGAAAAAA (6)
31.70.0317
ONLGAAAAAAAAA (2)
GAAGCCAGCC (2)
GCCCTGGGGC (2)
GTGGCGGAGC
TCTGCCGTGA
32.50.0325