Mouse Retina SAGE Library    [Home]    [Libraries]    [Images]

Gene:              Accession:    
e.g., Rho or Rhodopsin e.g., BG297543 batch search
Tag:        Cytoband (Mm):    
e.g., CCCAGTTCAC e.g., 6 E3
Unigene:        Cytoband (Hs):    
e.g., Mm.2965 batch search e.g., 3q21-q24


 UniGene  Symbol  Name  Chr  Cytoband  LocusLink 
 Mm.220038 Ddx5DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 5 11  11 63.0 cM  13207 
 Gene Ontology ATP binding | ATP dependent helicase activity | helicase activity | hydrolase activity | intracellular | nucleic acid binding | nucleus | RNA binding | RNA helicase activity
 Human Homolog DDX5[DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 5]
 Clusters 
   Neighbors    

No In Situ Hybridization images could be found.SAGE Tags

Total 180 tags found with positive counts.

  all tags    reliable tags    sum by library with all tags    sum by library with reliable tags  
 Library  Tag (Other Genes)  Normalized Count  % in library 
P8 Cb GCCATTGCCTTC
CTAAAAAGTG
GCCTCCCAAT
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
TACAACTTGG
TACACATAAA
TGTGTTGTGT
306.70.3067
Cb medulloblastomaATGTGATTGC (4)
CATTGCCTTC
GCCTTCCAAT
TACAACTTGG
TGCAAATTTT
TGTGTTGTGT
194.20.1942
P8 GC+1d cultureATTTTTAAGT
CATTGCCTTC
CCATTGAAAA
CCTCCTCTAC
CTAAAAAGTG
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TACAACTTGG
TGCAAATTTT
TGTGTTGTGT
187.20.1872
P8 GC+SHH+1d cultureAGTGAGAAGG
CATTGCCTTC
CTAAAAAGTG
GCCCTCCAAT
GCCTCCCAAT
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TACAACTTGG
TAGTTTTTTT (2)
TGCAAATTTT
TGTGTTGTGT
TTGATTTCTT
249.60.2496
3T3 fibroblastsAGTGAGAAGG
CCTCCTCTAC
GCCTTCCAAT
TGTGTTGTGT
630.063
E15 cortexCATTGCCTTC
CCAACAGGGT
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TGTGTTGTGT
123.60.1236
P1 cortexCTAAAAAGTG
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
TGTGTTGTGT
TTGATTTCTT
99.90.0999
HypothalamusATTTTTAAGT
CATTGCCTTC
CCATTGAAAA
CCTCCTCTAC
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TGTGTTGTGT
TTGATTTCTT
110.30.1103
E12.5 retinaATGTGATTGC (4)
CATTGCCTTC
CCAACAGGGT
CTAAAAAGTG
GCCTCCCAAT
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
TGTGTTGTGT
TTGATTTCTT
176.60.1766
E14.5 retinaATTTTTAAGT
CATTGCCTTC
CCAACAGGGT
CCATTGAAAA
CCTAATTCAC
GCCTTCCAAT
GGATAGCCAA (2)
TAGTTTTTTT (2)
TGTGTTGTGT
163.90.1639
E16.5 retinaAGTGAGAAGG
CATTGCCTTC
CCAACAGGGT
CCATTGAAAA
CTAAAAAGTG
GCCCTCCAAT
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TGTGTTGTGT
146.60.1466
E18.5 retinaATGTGATTGC (4)
CATTGCCTTC
CCATTGAAAA
CCTAATTCAC
CTAAAAAGTG
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TACAACTTGG
TGCAAATTTT
TGTGTTGTGT
TTGATTTCTT
298.20.2982
P0.5 retinaCATTGCCTTC
CCTCCTCTAC
CTAAAAAGTG
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TACAACTTGG
TACACATAAA
TGTGTTGTGT
166.90.1669
P2.5 retinaAGTGAGAAGG
CATTGCCTTC
CCTCCTCTAC
GCCTCCCAAT
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TACAACTTGG
TGCAAATTTT
TGTGTTGTGT
292.20.2922
P4.5 retinaAGTGAGAAGG
CATTGCCTTC
CCTCCTCTAC
GCCCTCCAAT
GCCTCCCAAT
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
TGCAAATTTT
TGTGTTGTGT
340.90.3409
P6.5 retinaCATTGCCTTC
CCAACAGGGT
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
TGCAAATTTT
TGTACACATA
TGTGTTGTGT
268.50.2685
P10.5 crx- retinaAGTGAGAAGG
ATGTGATTGC (4)
CATTGCCTTC
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TACAACTTGG
TGTGTTGTGT
TTGATTTCTT
94.90.0949
P10.5 crx+ retinaATGTGATTGC (4)
CATTGCCTTC
CCTCCTCTAC
CTAAAAAGTG
GCCTCCCAAT
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TACAACTTGG
TGCAAATTTT
TGTGTTGTGT
TTGATTTCTT
228.50.2285
Adult retinalATTTTTAAGT
CATTGCCTTC
CCAACAGGGT
CCATTGAAAA
CCTCCTCTAC
CTAAAAAGTG
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TGCAAATTTT
TGTGTTGTGT
216.80.2168
ONLCATTGCCTTC
CCTAATTCAC
CCTCCTCTAC
GCCTTCCAAT
GGAAATGCAG
GGATAGCCAA (2)
TACAACTTGG
TACACATAAA
TGCAAATTTT
TGTACACATA
TGTGTTGTGT
2030.203